Uchwał Rady Gminy Bobowo VII Kadencji 

 

 

Nr uchwały z dnia w sprawie zmiana utrata mocy
Nr XXXVII/252/18 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobowo" traci moc uchwała nr XXXIII/222/18
Nr XXXVII/251/18

12 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXVII/250/18

12 października 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobowo  
Nr XXXVII/249/18

12 października 2018 r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych  
Nr XXXVII/248/18

12 października 2018 r.

 w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022"  
Nr XXXVII/247/18

12 października 2018 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bobowo na okres 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  
Nr XXXVII/246/18

12 października 2018 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
Nr XXXVII/245/18

12 października 2018 r.

 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  
Nr XXXVII/244/18

12 października 2018 r.

 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobowo  
Nr XXXVI/243/18

26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXVI/242/18

26 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXXV/241/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXV/240/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXXV/239/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3525

 
Nr XXXV/238/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3577

 
Nr XXXV/237/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
Nr XXXV/236/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie usunięcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3569

 
Nr XXXV/235/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3515

 
Nr XXXV/234/18

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bobowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3514

 
Nr XXXIV/233/18

20  lipca 2018 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3378

 
Nr XXXIV/232/18 20  lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022

 
Nr XXXIII/231/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobowo

 
Nr XXXIII/230/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze

 
Nr XXXIII/229/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącej własność Gminy Bobowo na okres 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 
Nr XXXIII/228/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bobowo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017

 
Nr XXXIII/227/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z wykonania budżetu za rok 2017

 
Nr XXXIII/226/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Bobowo, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2615

 
Nr XXXIII/225/18 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy  
Nr XXXIII/224/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie pryjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobowo na lata 2018-2022

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2681

traci moc uchwała XVII/149/12
Nr XXXIII/223/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Bobowo w ramach programu "Czyste Powietrze Pomorza - Gmina Bobowo (edycja - 2018) w roku budżetowym 2018

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2614

 
Nr XXXIII/222/18 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobowo" regulamin negatywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Nr XXXIII/221/18 6 czerwca 2018 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2613

traci moc uchwała Nr XXI/150/09 oraz Nr XXVI/181/17 
Nr XXXII/220/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXII/219/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXXII/218/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/216/18 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.  
Nr  XXXII/217/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/215/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXXI/216/18 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXI/215/18 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXX/214/18 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jabłówko - I etap"  
Nr XXX/213/18 15 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.  
Nr XXX/212/18 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXX/211/18 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Bobowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1346

 
Nr XXX/210/18 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Bobowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1345

 
Nr XXX/209/18 15 marca 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1344

 
Nr XXX/208/18 15 marca 2108 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Bobowo publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1343

 
Nr XXX/207/18 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2018 roku  
 


Liczba odwiedzin : 253
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Smoczek
Czas wytworzenia: 2018-03-16 11:21:05
Czas publikacji: 2018-10-19 12:30:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak