Uchwały Rady Gminy Bobowo VII Kadencji 

 
 
  Nr uchwały z dnia w sprawie zmiana, utrata mocy
  Nr XXIX/206/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jabłówko - I etap"

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=171

 
  Nr XXIX/205/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobowo na rok 2018

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=252

 
  Nr XXIX/204/17 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
  Nr XXIX/203/17 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  
  Nr XXIX/202/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXIX/201/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bobowo na 2018 rok

 
  Nr XXIX/200/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bobowo na 2018 rok

 
  Nr XXIX/199/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=170

 
  Nr XXIX/198/17 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowo na rok 2018

 
  Nr XXVIII/197/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3

 
  Nr XXVIII/196/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017- 2021

 
  Nr XXVIII/195/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenie Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 
  Nr XXVIII/194/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"

 
  Nr XXVIII/193/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka  Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022"

 
  Nr XXVIII/192/17 29 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4412

 
  Nr XXVIII/191/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tranportowych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4411

 
  Nr XXVIII/190/17 29 listopada 2017 r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4410

 
  Nr XXVII/189/17 25 września 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy 2017 r.

 
  Nr XXVII/188/17 25 września 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXVI/187/17 29 sierpnia 2017 r.

w prawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 
  Nr XXVI/186/17 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Samorządu i Spraw Obywatelskich

 
  Nr XXVI/185/17 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.

 
  Nr XXVI/184/17 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXVI/183/17 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie Gminy Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3153

 
  Nr XXVI/182/17 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub  przedszkolu, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3151

 
  Nr XXVI/181/17 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego ustalania i wypłacania oraz wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia za pracę, pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3150

 Uchylona uchwała nr XXXIII/221/18
  Nr XXVI/180/17 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3149

 
  Nr XXVI/179/17 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3239

 
  Nr XXV/178/17 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 
  Nr XXV/177/17 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXIV/176/17 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 
  Nr XXIV/175/17 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXIII/174/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłówko

 
  Nr XXIII/173/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.

 
  Nr XXIII/172/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021

 
  Nr XXIII/171/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości

 
  Nr XXIII/170/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
  Nr XXIII/169/17 8 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania szieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 
  Nr XXIII/168/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 
  Nr XXIII/167/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bobowo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

 
  Nr XXIII/166/17 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z wykonania budżetu za rok 2016

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2943

 
  Nr XXII/165/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.  
  Nr XXII/164/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021  
  Nr XXI/163/17 30 marca 2017 r. zmianiająca uchwałę w sprawie tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar zarazy cholerycznej w Bobowie  
  Nr XXI/162/17 30 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.  
  Nr XXI/161/17 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021  
  Nr XXI/160/17 30 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1495

 
  Nr XXI/159/17 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w pstępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1493

 
  Nr XXI/158/17 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1492

 
  Nr XXI/157/17 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1566

 
  Nr XX/156/17 8 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu  
  Nr XX/155/17 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  
  Nr XX/154/17 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2021  
  Nr XX/153/17 8 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobowo na lata 2017-2020

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=871

 
  Nr XX/152/17 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2017 roku  
  Nr XX/151/17 8 lutego 2017 r.   w sprawie Aktualizacji programu ochrony środowiska dl gminy Bobowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023  
  Nr XX/150/17 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
  Nr XX/149/17 8 luteo 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=638

 
 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Smoczek
Czas wytworzenia: 2017-09-15 07:47:59
Czas publikacji: 2018-11-21 08:34:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak