Kompetencje Rady Gminy  

 

Kompetencje rady gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym ( art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny Dz. U. z 2013, poz. 594  ze zm.):

 

 1. Uchwalenie statutu gminy,
 2. Ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Uchwalanie programów gospodarczych,
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielnio raz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. Określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8. 2 i 2a,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw       oraz  przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminny, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 
 15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy - w tym celu powołuje komisje rewizyjną.

 


Liczba odwiedzin : 491
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2015-01-15 11:13:01
Czas publikacji: 2015-01-15 11:36:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak