Uchwały Rady Gminy Bobowo 

 

VII Kadencja Rady Gminy Bobowo

 
  Numer uchwały                                                       z dnia                                                                 w sprawie                                                                                                               zmiana, utrata mocy (nr uchwały)
  IX/75/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020  
  IX/74/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobowo na rok 2016  
  IX/73/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2026  
  IX/72/15 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"  
  IX/71/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bobowo na 2016 rok  
  IX/70/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bobowo na 2016 rok  
  IX/69/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
  IX/68/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie  
  IX/67/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowo na rok 2016  
  IX/66/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na realizację wspólnego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych"  
  IX/65/15 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
  IX/64/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
  IX/63/15 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wysoka  
  VIII/62/15 5 listopada 2015 r. w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
  VIII/61/15 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.  
  VIII/60/15 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2015-2022  
  VIII/59/15 5 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorców informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny  
  VIII/58/15 5 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tranaportowych,

Uchwała nr 244/g211/P/15 Kolegium Regionalnego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2015 r.

 
  VIII/57/15 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie Gminy Bobowo  
  VIII/56/15 5 listopada 2015 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych  
  VIII/55/15 5 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie  
  VIII/54/15 5 listopada 2015 r. w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"  
  VIII/53/15 5 listopada 2015 r. w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017"  
  VIII/52/15 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej polożonej w miejscowości Grabowiec  
  VII/51/15 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowo na 2015 r.   
  VII/50/15 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2015-2022  
  VII/49/15 27 sierpnia 2015 r.  uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia gratyfikacji pieniężnej dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, gratyfikacji w formie upominków dla osób, które ukończyły 90 i 100 lat życia oraz gratyfikacji w formie upominków świątecznych dla osób, które osiągnęły 85 lat życia i więcej   
  VII/48/15 27 sierpnia 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo  
  VII/47/15 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobowo oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów  
  VII/46/15 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Bobowo  
  VI/45/15 16 czerwca 2015 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I''  
  VI/44/15 16 czerwca 2015 r.  w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości kolejowych  
  VI/43/15 16 czerwca 2015 r.  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  
  VI/42/15 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.   
  VI/41/15 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2015-2022  
  VI/40/15 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzania taryfy zbiorowej za odprowadzanie ścieków  
  VI/39/15 16 czerwca 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa  
  VI/38/15 16 czerwca 2015 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bobowo na 2015 rok  
  VI/37/15 16 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bobowo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014  
  VI/36/15 16 czerwca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z wykonania budżetu za rok 2014  
  V/35/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów  
  V/34/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
  V/33/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2015-2022  
  V/32/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia na własność przez Gminę Bobowo działek gruntowych położonych w Jabłówku zajętych na drogę publiczną  
  V/31/15 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju"  
  V/30/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonowania wraz z Planem Działania  
  IV/29/15 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia zwiazane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo"  
  IV/28/15 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bobowo
 
  IV/27/15 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2015 roku  
  IV/26/15 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
  IV/25/15 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok  
  IV/24/15 27 lutego 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022  
  IV/23/15 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bobowo do powiatowego zadania - Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu "Slurry seal" na drodze powiatowej  
  IV/22/15 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bobowo na lata 2015-2024
Załącznik
 
  III/21/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobowo  
  III/20/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bobowo  
  III/19/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczacego Rady Gminy Bobowo  
  III/18/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym  
  III/17/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobowo na rok 2015  
  III/16/14 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2015-2022  
  II/15/14 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.  
  II/14/14 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2014-2021  
  II/13/14 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorców informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny  
  II/12/14 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowo na rok 2015  
  I/11/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  
  I/10/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia skłau osobowego członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Samorządu i Spraw Obywatelskich  
  I/9/14 01 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobowo dotyczących określenia Strategii Rozwoju Gminy Bobowo na lata 2015-2024  
  I/8/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  
  I/7/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Samorządu i Spraw Obywatelskich  
  I/6/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej  
  I/5/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
  I/4/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bobowo  
  I/3/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Radnego na Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Bobowo  
  I/2/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bobowo  
  I/1/14 01 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bobowo  
 

Liczba odwiedzin : 1109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2015-01-19 09:10:08
Czas publikacji: 2015-12-23 10:47:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak