Uchwał Rady Gminy Bobowo VII Kadencji 

 
 
Nr uchwały z dnia w sprawie zmiana, utrata mocy
XIX/148/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobowo na rok 2017

 
XIX/147/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2017-2023

 
XIX/146/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 
XIX/145/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2021

 
XIX/144/16 16 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bobowo

 
XIX/143/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bobowo na 2017 rok

 
XIX/142/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bobowo na 2017 rok

 
XIX/141/16 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowo na rok 2017

 
XIX/140/16

16 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode

 
XIX/139/16

16 grudnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo"

 
XVIII/138/16

22 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

 
XVIII/137/16

22 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobowo na lata 2016-2021

 
XVII/136/16

27 października 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze gminy Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3779

 
XVII/135/16

27 październka 2016 r.

w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"  
XVII/134/16

27 października 2016 r.

w sprawie współdziałania w realizacji "Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017"  
XVII/133/16

27 października 2016 r.

w sprawie ustalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3778

 
XVII/132/16

27 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
XVII/131/16

27 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3804

 
XVII/130/16

27 października 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bobowo

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3780

 
XVII/129/16

27 października 2016 r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3803

 
XVII/128/16

27 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowo na lata 2016-2020  
XVII/127/16

27 października 2016 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
XVII/126/16

27 października 2016 r.

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobowo na lata 2016-2020  
XVI/125/16

14 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realiacji projektu partnerskiego pn. "Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy"  
XVI/124/16

14 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020  
XVI/123/16

14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  
XVI/122/16

14 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2021  
XVI/121/16

14 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jabłówko  
XV/120/16

30 sierpnia 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowo  
XV/119/16

30 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobowo oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów  
XV/118/16

30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 67/3, położonej w miejscowości Jabłówko  
XV/117/16

30 sierpnia 2016 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.  
XV/116/16

30 sierpnia 1016 r.

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2021  
XV/115/16

30 sierpnia 2016 r.

w sprawie tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar zarazy cholerycznej w Bobowie  
XV/114/16

30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Bobowo na lata 2016-2018  
XV/113/16

30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bobowo na lata 2016-2021  
XIII/112/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  
XIII/111/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2021  
XIII/110/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowo  
XIII/109/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bobowo  
XIII/108/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobowo  
XIII/107/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków  
XIII/106/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bobowo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015  
XIII/105/16

15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z wykonania budżetu za rok 2015  
XII/104/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
XII/103/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2021  
XII/102/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy budynku wraz z wyposażeniem w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy  
XII/101/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do rozbudowy budynku Urzędu Gminy Bobowo

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

 
XII/100/16

13 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo  
XII/99/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1938

 
XII/98/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
XII/97/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
XII/96/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
XII/95/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
XII/94/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Przebudowa dogi gminnej (ul. Gimnazjalna i Polna) w Bobowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709G"  
XII/93/16

13 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego "Przebudowa drogi gminnej Jabłówko - Smoląg"  
XI/92/16

2 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
XI/91/16

2 marca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2016-2026  
XI/90/16

2 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobowo  
XI/89/16

2 marca 2016 r.

w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania  
XI/88/16

2 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Bobowo  
XI/87/16

2 marca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Jabłowo  
XI/86/16

2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
XI/85/16

2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu użytkowego wraz z przynależną częścią gruntu położonego w Bobowie, stanowiącego własność Gminy Bobowo  
XI/84/16

2 marca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego  
XI/83/16

2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bobowo dla partnerskiego projektu: "Wysokiej jakości usługi administracyjne"  
XI/82/16

2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania  "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowo"  
X/81/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bobowo do zawarcia porozumienia na rzecz realizacji projektu w ramach działania 3.2 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2016-2020  
X/80/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy  traci moc
X/79/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2016 r.  
X/78/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bobowo na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
X/77/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysoka  
X/76/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródła ciepła i energii  
 

Liczba odwiedzin : 960
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Smoczek
Czas wytworzenia: 2016-02-04 13:52:06
Czas publikacji: 2018-12-12 14:14:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak